Firma Sigrano (Sibelco)

et gebied kent een historie die teruggaat tot 1700 toen er voornamelijk heidevegitaties voorkwamen. Rond 1800 werden gebieden ontgonnen voor de landbouw en veeteelt. Nog in de 20ste eeuw was het gebied grotendeels begroeid met heide. In 1912 werd de steenkolenmijn Oranje Nassau IV in gebruik genomen. De mijn werd in 1968 gesloten. De zilverzandgroeve Heksenberg bestaat sinds de jaren ‘20 van de vorige eeuw. Na de sluiting van de mijnen is de groeve als (werkgelegenheids)compensatie aangewezen als grootschalig project. De Sigrano-groeve hoort dus thuis in het rijtje van DAF (nu Nedcar), ABP, DSM en CBS. Oorspronkelijk was een vergunning voor 200 ha afgegeven (1968), inclusief steenberg. Later is dit teruggebracht tot ongeveer 100 ha (2001). Hierin is de steenberg niet opgenomen.

Op 1 december 2003 heeft Sigrano een vergunningaanvraag bij de Provincie Limburg ingediend voor het winnen van zilverzand onder de steenberg (9 ha). Het gehele groevegebied en de omgeving is door middel van proefboringen in kaart gebracht. Hierdoor is bekend welke kwaliteit zilverzand op welke plaats gewonnen kan worden.

MER

De startnotitie Milieu-effectrapportage Zilverzandwinning steenberg ON IV is gereed.

Sigrano heeft gekozen voor een vrijwillige milieueffectrapportage (MER), vanuit het oogpunt van een goede communicatie met alle betrokken partijen en vanuit de grondhouding van het milieubelang een volwaardige plaats verdient in de besluitvorming.

Sigrano is voornemens de voormalige steenberg van de ON IV af te graven om het zilverzand dat eronder ligt (1,9 miljoen m3) te kunnen winnen. Na de winning wordt gestreefd naar een ruimtelijk-functionele inrichting van het gebied. De uitvoering omvat een periode van circa 10 jaar, het streven is om in 2009 met de werkzaamheden te beginnen.

Sigrano rond 1965 (Foto: Reijckheyt)

De vervolgstappen

- De diverse betrokken partijen worden nu om een reactie gevraagd.
- Vervolgens wordt op basis van al die reacties en adviezen een besluit over de gewenste variant genomen.
- Hierop kunnen alle betrokkenen weer reageren.
- De onafhankelijke MER Commissie zal tot slot haar advies afgeven.
- Provincie Limburg en gemeente Heerlen nemen een definitief besluit.

De Oranje-Nassau IV mijn met haar steenberg (Foto: Reijckheyt)

Status Steenberg

Omdat Sigrano graag het zilverzand onder de steenberg wil gebruiken is een discussie ontstaan over de status van deze berg. Volgens sommigen zou het een Rijksmonument dienen te zijn. Hierover zijn diverse procedures gevoerd.

Op 5 september 2005 heeft de Staatssecretaris van OCenW het verzoek tot aanwijzing van de steenberg ON IV tot beschermd rijksmonument afgewezen. Na de rechtbank van Maastricht heeft ook de Raad van State (12 maart 2008) dit besluit bekrachtigd.

Natuurbeschermingswet

Maart 2008 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de beroepen die waren ingesteld tegen de werkplannen 2006-2007 en 2007-2008 en de natuurbeschermingswetvergunning (NB) 2007. De werkplannen en de NB-vergunning zijn vernietigd omdat het uitgevoerde onderzoek naar mogelijke grondwatereffecten een lacune vertoont. Op eigen initiatief is vooralsnog de natte winning stopgezet en een aanvullend onderzoek gestart. (Bron: groeveheksenberg.nl)